Administrative & Teaching Staff


PRINCIPAL, I/C                          Mrs. Rita Sarmah                                     

03672-278933

     
DEPARTMENT NAME FACULTY NAME CONTACT NO.
Assamese & Elective Assamese    
1) Rita Sarmah  (HOD)                               94355-93584
2) Runu Devi                                               94017-11358
3) Basanta Bora                                           98592-67946
4) Priti Rekha Saikia                                    97063-45582
     
English                            1) Jitu Kr.Borah (HOD)                              73991-09558
2) Dr. Sekh Abdul Hakim                          

98649-20239

     
Economics                     1) Diganta Borah (HOD)

94014-43979

2) Faruk Shiyer                                           98591-23298
3) Ratul Saikia                                            73991-77210
     
Education                       1) Jutika Borah (HOD)                               94011-85466
2) Biva Devnath                                         97063-48089
3) Tarali Devi                                              98641-08432
     
Political Science              1) Sultana Sofia Jahan (HOD)                80110-88474
2) Irfanul Islam                                       99572-31150
3) Abdus Salam                                      98592-97940
     
History 1) Debajani Borah (HOD)                       94353-16621
2) Sagar Subedi                                       94010-24742
     
Psychology                       1) Banajyoti Gayan (HOD) 96132-13892
2) Kabita Devi Kushre                           

99547-11078

3) Sukanya Borah                                  

94352-98144

     
Folklore 1) Ranjit Saikia (HOD)                           98641-60603
2) Bhanita Saikia                                     99548-50508
     
Geography  1) Kalyan Nath (HOD)                          96133-97234
2) Meri Rani Devi                                  94358-64839
3) Jyoti Sikha Sarmah                            94356-01003